Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hoan tất đăng ký danh sách

Đăng ký danh sách Chùa Ông

Trong quá trình đăng ký họ tên cho chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu quận Thủ Đức, nếu gặp trở ngại,
Nếu vẫn gặp trở ngại, vui lòng liên hệ trực tiếp công ty Tin Học Gia Hào để được hỗ trợ

Email :

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG !
Tên của bạn sẽ được chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu đưa vào danh sách để cầu bình an vào những ngày rằm, lễ lớn trong năm

select max(MesID) as GiaTri from danhsachdangky

Tin Max database : 176

Tin Max1 : 176

Tin Max đúng -1: 175

Tin Max đúng +1: 177

Tin đúng +1: 177

insert into danhsachdangky(MesID,Ten,Diachi,Phuong,Quan,Tinhthanh,Dantoc,Ngonngu,CMND,Ngaysinh,Hocvan,Nghenghiep,Sodienthoai,Email,Ngaydangky) values (‘177′,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,’2020-02-22’)

Tin mới trừ : 176

Tin mới trừ : 178

insert into danhsachdangky(MesID,Ten,Diachi,Phuong,Quan,Tinhthanh,Dantoc,Ngonngu,CMND,Ngaysinh,Hocvan,Nghenghiep,Sodienthoai,Email,Ngaydangky) values (‘178′,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,’2020-02-22’)